ÉLKÉPZÉSEKRE JELENTKEZÉS ESETÉN IRÁNYADÓ ÁLTALÁNOS SZERZDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF” a Personal Brand Institute Kft. (a továbbiakban: „PBI”) által üzemeltetett www.personalbrandinstitute.hu és a www.personalbrandinstitute.net domain neveken elérhető weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül a meghirdetett élő képzésekre (a továbbiakban együtt: „Képzés”) történő jelentkezésekre és a Képzéseken történő részvételre vonatkozóan létrejött szerződésekre irányadó általános szerződési feltételeket, és ennek keretében a Képzésre jelentkező személyek (a továbbiakban: „Jelentkez”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (az PBI és Jelentkező a továbbiakban együttesen: „Felek”).

A Képzésre történő jelentkezéssel a Jelentkező kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megértette, a benne foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Jelentkező a jelen ÁSZF- et nem fogadja el, a Képzésre nem jelentkezhet, és azon nem vehet részt.

 1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerzdés létrejötte

1.1. A szolgáltató a Weboldalon elérhető képzések esetében az Personal Brand Institute Korlátolt Felelősségű Társaság.

A Personal Brand Inmstitute Korlátolt Felelősségű Társaság adatai: Székhely: 1122 Budapest, Ráth György utca.54. info@pbimail.hu

Adószám: 23867888-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-9821131.2. A jelen ÁSZF a Képzésekre történő jelentkezéssel kapcsolatban teljes körűen szabályozza a PBI és a Jelentkező jogait és kötelezettségeit.

1.3. A PBI kijelenti, a Jelentkező pedig kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben jogszabály vagy az ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt a PBI és a Jelentkező között, abban az esetben a felek elfogadják az e-mail üzenetet írásbelinek. A Felek a fentieket arra tekintettel kötik ki, hogy kifejezetten tudomásul veszik, hogy a köztük létrejött jogviszony alapja az online együttműködés (Képzésre történő jelentkezés online szerződéskötéssel), így az egymás közt folytatandó kommunikáció alapja az e-mail útján történő levelezés.

1.4. A Weboldalon keresztül a Képzésekre elektronikus úton lehet jelentkezni, a jelen ÁSZF- ben meghatározott módon.

1.5. A Felek között a Képzésen történő részvételre vonatkozó szerződés a jelentkezés a PBI általi visszaigazolásával jön létre. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett jelentkezési adatok és a kiállított számla igazolják, amelyeket a PBI a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.

1.6. A jelentkezés során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Jelentkező felel. A PBI kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. Az elküldött jelentkezést érintő adatok módosítására az info@pbimail.hu e-mail címen van lehetőség.

1.7. Nincs olyan magatartási kódex, amely a PBI szolgáltatásaira vonatkozna.

 1. Jelentkezés

2.1. A Jelentkező a Weboldalon meghirdetett Képzésekkel kapcsolatos részletes információkat az adott Képzésre vonatkozó oldalon érheti el. Amennyiben bármely Képzéssel kapcsolatban a Weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az info@pbimail.hu e-mail címen.

2.2. Az egyes Képzéseken történő részvételért fizetendő díj az adott Képzés oldalán kerül feltüntetésre. A Képzésen történő részvételért fizetendő, általános forgalmi adót tartalmazó bruttó díj a zárójelben található.

2.3. A Képzések részvételi díja változtatásának a jogát az PBI fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás nem befolyásolja kedvezőtlenül azon Képzések részvételi díját, amelyekre vonatkozóan a Jelentkező a jelentkezését már elküldte, a Jelentkező tehát minden esetben azt az árat fizeti, amelyet a jelentkezés elküldésekor lát az oldalon.

2.4. Amennyiben a Weboldalon az PBI minden gondossága ellenére hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra, a PBI nem köteles a Képzésen történő részvételt hibás áron biztosítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő részvételt a Képzésen, amelynek ismeretében a Jelentkező elállhat vásárlási szándékától.

2.5. A Weboldalon keresztül elküldött jelentkezést a PBI csak akkor fogadja el, ha a Jelentkező az adott Képzésnél elhelyezett Jelentkezési lapon a jelentkezéshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A PBI-t a Jelentkező által tévesen és/vagy pontatlanul megadott jelentkezési adatokra visszavezethető bármely késedelemért, illetve problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.6. A PBI fenntartja magának a jogot arra, hogy jelentkezéseket visszautasítson pl. versenyérdek-ellentét miatt.

2.7. A jelentkezés menete

A Jelentkező az adott Képzésnél elhelyezett Jelentkezési lap kitöltésével jelentkezhet az általa kiválasztott Képzésre. A Jelentkezési lap kitöltésekor a Jelentkezőnek ki kell választania a meghirdetett képzési időpontok közül azt, amelyen részt kíván venni és meg kell adnia a következő adatait: teljes név, e-mail cím, telefonszám, számlázási név, számlázási cím. A Jelentkező a „Jelentkezem!” gombra kattintással küldheti el a jelentkezését. A Jelentkező a jelentkezés elküldésével elfogadja a jelen ÁSZF és a Weboldalról elérhető Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését. A „Jelentkezem!” gomb megnyomása fizetési kötelezettséget keletkeztet.

A PBI a jelentkezés beérkezését követően, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld a Jelentkező által a jelentkezés során megadott e-mail címre, amely tartalmazza a jelentkezés adatait, valamint a számlázási adatokat. Amennyiben a visszaigazolásban szereplő adatokban a Jelentkező bármilyen elírást, hibát fedez fel, úgy ezt jelezheti a PBI felé az info@pbimail.hu e-mail címen. A Jelentkezőnek a Képzés(ek) részvételi díját a visszaigazoló e-mailben írt határidőn belül kell megfizetnie az e-mailben található számlaszámra történő átutalással. Ha a visszaigazolás 48 órán belül nem érkezik meg a Jelentkező részére, akkor a Jelentkező ajánlati kötöttsége, illetve bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik, a Jelentkezőt nem köti a jelentkezés és nem köteles a Képzésen történő részvételre. Ha a Jelentkező a visszaigazoló e- mailben írt fizetési határidőn belül a Képzés(ek) részvételi díját nem fizeti meg, úgy ezt a PBI a Jelentkező szerződéstől történő elállásának tekinti. A részvételi díj OMA-hoz történő beérkezését követően a Jelentkező a véglegessé vált jelentkezéséről e-mail útján visszaigazolást kap.

 1. Fizetési feltételek

A Jelentkező a részvételi díjat a PBI jelentkezést visszaigazoló e-mailben írt bankszámlaszámára (MKB 10300002-10563204-49020011) történő átutalással vagy a Barion rendszerén keresztül bankkártyával egyenlítheti ki az e-mail elküldését követő 3 (három) napon belül. A részvételi díj megfizetésének időpontja az az időpont, amikor a részvételi díj összege a PBI bankszámlájára megérkezik.

barion-card-payment-banner-2016-432x50px

A kényelmes és biztonságos online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja, MNB engedély száma: H-EN-I-1064/2013
Bankkártya adatai cégünkhöz nem jutnak el.

 1. A Felek jogai és kötelezettségei

4.1. A Jelentkező jogai és kötelezettségei

4.1.1.A Jelentkezőnek jogában áll a Képzésen részt venni, jegyzetelni és a kiadott anyagokat saját tanulási célra felhasználni.. A Képzés anyagait a Jelentkező nem veheti és nem adhatja kölcsön, bérbe vagy haszonbérbe. A Jelentkező nem jogosult a jelen ÁSZF alapján őt megillető jogokat másra átruházni.

4.1.2.A Képzésen részt vevő Jelentkező személyét lehetőség van a Képzést megelőző napig e-mailen vagy postai úton módosítani akár a befizetés megérkezése után is.

4.1.3.A Képzésen a PBI engedélye nélkül tilos bármilyen hang-, kép- vagy videófelvétel készítése. Ezen pont megszegése a Jelentkező Képzésen való részvételének felfüggesztését vonja maga után. Ilyen esetben a PBI a Képzés részvételi díját nem téríti vissza.

4.1.4.A Képzésen részt vevő Jelentkező köteles a PBI és a Képzés helyszínének működtetője által meghatározott biztonsági, egészségügyi és egyéb előírásokat, a Képzés helyszínének házirendjét betartani, a hely tisztaságára és épségére vigyázni, az abban vagy az eszközökben okozott esetleges kárt megtéríteni.

4.1.5.A Képzésen részt vevő Jelentkező nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a képzés többi résztvevőjét, oktatóit, illetve a PBI jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná.

4.2. A PBI jogai és kötelezettségei

4.2.1.A befizetett részvételi díjat részvétel lemondás esetén a PBI abban az esetben téríti vissza, ha a lemondás tényét a Képzés napja előtt minimum 3 nappal a Jelentkező e- mailen vagy postai úton jelzi. A Képzés napja előtti 3 napban lemondott részvétel után a részvételi díj nem jár vissza.

4.2.2.A Képzésre a Jelentkező által kiválasztott időpont módosítására vagy a részvétel lemondására a Jelentkező a Képzés napja előtt minimum 3 nappal, 5.000 Ft + ÁFA,

azaz bruttó 6.350 Ft adminisztrációs díj megfizetése mellett jogosult. A módosítást a PBI akkor hajtja végre, ha az adminisztrációs díj a Képzés napja előtt minimum 3 nappal beérkezik. Lemondás esetén pedig a PBI az adminisztrációs díjjal csökkentett részvételi díjat téríti vissza.

4.2.3.A PBI megtagadhatja a részvételt attól a Jelentkezőtől, akinek a részvételi díja a Képzést megelőző napon még nem érkezett meg a PBI bankszámlájára.

4.2.4.A PBI-nek jogában áll a Képzést törölni, amennyiben a jelentkezők száma nem éri el a minimális létszámot vagy ha az oktató a Képzés megtartásában akadályoztatásra kerül (pl. betegség) vagy egyéb vis major esemény bekövetkezése esetén. A PBI vállalja, hogy ilyen esetben a jelentkezőket a lehető leghamarabb értesíti a Képzés elmaradásáról és a Képzésre jelentkezők részvételi díját maradéktalanul visszautalja az értesítés napjától számított 8 napon belül.

4.2.5.A PBI jogosult a Képzésben résztvevő Jelentkezőt a Képzésben való részvételből kizárni, amennyiben magatartása a Képzést, az oktatót vagy a Képzés többi résztvevőjét súlyosan vagy ismételten megzavarja, és ezzel akadályozza a Képzést.

4.2.6.A Képzésből az ÁSZF szerinti bármely kizárás esetén a Képzés díja nem jár vissza. 4.2.7.A Képzésről kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen a Képzésen részt vevő személyek rögzítésre kerülhetnek; a jelentkező ebből fakadóan nem támaszthat a PBI felé semmilyen igényt.

 1. Kellékszavatosság

5.1. A Jelentkező a PBI hibás teljesítése esetén a PBI-vel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

5.2. A Jelentkező – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

• Igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

• A Jelentkező a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Jelentkező viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

5.3. A Jelentkező köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Jelentkező a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

5.4. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a Jelentkező 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

5.5. A Jelentkező kellékszavatossági igényét a PBI-vel szemben érvényesítheti.

5.6. A kellékszavatossági jogok érvényesítésének egyéb feltételei: A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Jelentkező igazolja, hogy a szolgáltatást az adott vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Jelentkező köteles bizonyítani, hogy az általa által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 1. Felmondási jog

6.1. A fogyasztónak minősülő Jelentkező a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szerint 14 napon belül jogosult indokolás nélkül felmondási jogának gyakorlására. A felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le. Ha a Jelentkező az felmondási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a PBI- hez (például postán, elektronikus úton küldött levél útján) az 1.1. alatti elérhetőséget valamelyikén.

A Jelentkező határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

6.2. Ha a fogyasztónak minősülő Jelentkező felmondja a szerződést, haladéktalanul, de legkésőbb a felmondási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a PBI visszatéríti a Jelentkező által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során a PBI az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Jelentkező más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Jelentkezőt semmilyen többletköltség nem terheli.

 1. Adatvédelem

A PBI a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat kizárólag a Weboldalon található Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra használja fel. Adatainak kezelésekor a mindenkor érvényben lévő adatvédelmi jogszabályokat tartjuk szem előtt. A PBI részletes Adatkezelési tájékoztatóját megtalálja Weboldalunkon. Jelentkező a Képzésre történő jelentkezéssel hozzájárulást ad személyes adatainak az Adatkezelési tájékoztató szerinti kezeléséhez.

 1. Szerzi jog

8.1. A Képzések keretében kiadott, a Jelentkező részére átadott anyagok, kiadványok, prezentációk és azok minden egyes összetevője (a továbbiakban: „Szellemi alkotás”) szerzői jogi védelem alá esik, amelynek jogosultja a PBI. A PBI a Szellemi alkotások bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot fenntartja. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten biztosított felhasználási engedélyen kívül a PBI minden, a Szellemi Alkotásokhoz fűződő jogot fenntart.

8.2. A PBI nem kizárólagos és nem átruházható felhasználási engedélyt ad a Jelentkezőnek, hogy a Szellemi alkotásokat kizárólag saját személyes használat céljára, azok rendeltetésének megfelelően használja. A Jelentkező a Szellemi alkotásokat nem módosíthatja, nem sokszorosíthatja, nem terjesztheti. A Szellemi alkotásokat a Jelentkező nem veheti és nem adhatja kölcsön, bérbe vagy haszonbérbe, illetve nem jogosult a Jelentkezőt a jelen ÁSZF alapján megillető jogokat másra átruházni.

8.3. A Szellemi alkotások kereskedelemi célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján (pl. CD, DVD, BLU-RAY, HD-DVD, VHS, MINI-DV kazetta stb.) történő hasznosítása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos. Tilos továbbá a Szellemi alkotások bármely részének megváltoztatása,

átdolgozása, bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár más formában.

8.4. A PBI a jelen 8. pontban írt felhasználási engedélyt visszavonhatja, amennyiben a Jelentkező a jelen pontban foglalt feltételeket és kikötéseket megszegi. Ez esetben a Jelentkező köteles a birtokában lévő Szellemi alkotások összes másolatát és alkotóelemét megsemmisíteni.

 1. Bónuszok

9.1. Egyes Képzésekhez az adott Képzés oldalán szereplő tájékoztatás szerint bónuszok járhatnak. A Jelentkező tudomásul veszi, hogy az OMA a bónuszokkal kapcsolatban semmiféle felelősséget nem vállal. A Jelentkező tudomásul veszi továbbá, hogy az OMA jogosult a bónuszok juttatására vonatkozó ajánlatát bármikor egyoldalúan visszavonni.

 1. Panaszkezelés, ügyfélszolgálat

10.1. A Jelentkező a Weboldallal, a Weboldalon meghirdetett Képzésekkel, elküldött jelentkezéseivel kapcsolatos kérdése, észrevétele esetén a PBI ügyfélszolgálatához fordulhat az info@pbimail.hu e-mail címen.

10.2. A Jelentkezőnek a PBI által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban lehetősége van panasz benyújtására elektronikus úton az info@pbimail.hu e-mail címen. A beérkezett panaszokat 30 napon belül elbíráljuk és a Jelentkező által megadott elérhetőségen a Jelentkezőt írásban értesítjük az eredményről.

10.3. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a PBI és Jelentkező között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a PBI-vel való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Jelentkező a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a PBI székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Jelentkező számára:

− Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

− Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefon: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

− Bírósági eljárás kezdeményezése.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 1. Egyebek

11.1. A PBI megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle, sem kifejezett, sem vélelmezett

szavatosságot vagy garanciát nem vállalnak a Weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért,

6

illetve megszakítás nélküli működéséért. A PBI a Weboldal használatával összefüggésben javasolja, hogy a Jelentkezők tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon történő Képzésre jelentkezés feltételezi a Jelentkező részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

11.2. A PBI nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Jelentkezőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

11.3. A PBI a jelentkezés fogadása után visszaigazoló üzenetet küld a Jelentkező részére. A PBI nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:

– Ha bármely működési hiba miatt a jelentkezés nem érkezett be.

– A Jelentkező számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.

11.4. A Weboldalon történő Képzésre jelentkezés tekintetében különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”), fogyasztó általi részvétel esetén a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (ll.26.) kormányrendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.

11.5. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépést követően módosításig, illetve visszavonásig hatályos. A PBI bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

11.6. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék.

Budapest, 2016. november 2.

Personal Brand Institute Korlátolt FelelsségTársaság